Атестація педагогів    
 Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.
  Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.
Завдання атестації: сприяти підвищен­ню кваліфікації педагогічних працівників шляхом оцінювання професійних знань пе­дагогів, методики викладання та виховання. Атестація спрямована на оцінку досягнень педагогічного працівника у його діяльнос­ті, на заохочення (у тому числі матеріальне) його успіхів у справі освіти, виховання і роз­витку дітей.
Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об'єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.
 Атестація педагогічних працівників здійснюється на основі Типового положення про атестацію педагогічних працівників від 20.12.2011 р. №1473 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 р. за №14/20327.

Атестація педагогів УВКУ КНТЕУ 


 Проведення атестації педагогічних працівників завжди викликає у них запитання. Тому пропонуємо вам відповіді на питання, які найбільш  часто зустрічаються. Також на блозі можна залишати свої запитання, будемо намагатись давати на них вчасні відповіді.


Запитання:  Якими документами передбачено обов’язковість атестації педагогічних працівників?

Відповідь:  Обовязковість атестації педагогічних працівників України передбачена п.4 ст. 54 Закону України «Про освіту», ст.. 45 Закону України «Про професійно-технічну освіту», ст. 27 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 25 Закону України «Про позашкільну освіту», ст. 32 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 48 Закону України «Про вищу освіту» (для педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації).

Запитання: Якими нормативними документами регламентується нині атестація педагогічних працівників?

Відповідь:   Атестація педагогічних працівників нині регламентується Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників,  затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 і зареєстрованим  в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 р. за № 1255/18550 (із змінами та доповненнями). Центральні органи виконавчої  влади,  у  підпорядкуванні яких  є  навчальні  та  інші  заклади,  на підставі цього Типового положення  за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері  освіти можуть  розробляти  свої  положення  про  атестацію педагогічних  працівників,  в  яких  визначаються умови та порядок присвоєння   кваліфікаційних   категорій,   педагогічних  звань  з урахуванням собливостей і специфіки їх роботи.

Запитання:  Які гарантії встановлено державою для педагогічних працівників, які направляються на підвищення кваліфікації?

Відповідь: Відповідно до  ст. 57 Закону України «Про освіту» держава забезпечує педагогічним працівникам підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п’ять років.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 р.  № 659   «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва» встановлені такі мінімальні державні гарантії для педагогічних працівників:
   а) збереження  середньої  заробітної плати за основним місцем роботи за  час  навчання.  За  педагогічними працівниками,  які  направляються на курси підвищення кваліфікації,  зберігається середня заробітна плата за  кожним  місцем роботи;
     б) оплата вартості проїзду працівника  до  місця  навчання  і назад;
   в) виплата добових за кожний  день  перебування  в  дорозі  у розмірі,  встановленому  законодавством  для службових відряджень.

Запитання:  Чи може педагогічний працівник відмовитись від чергової атестації?

Відповідь:  Ні, не може.  Пунктом 1.5. Типового положення про атестацію визначено, що атестація педагогічних працівників є обов’язковою.
Відповідно до пунктів 3.1 та 3.2 Типового положення, керівник закладу щорічно до 10 жовтня подає до атестаційної комісії списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації. Атестаційна комісія затверджує ці списки та визначає графік проведення атестації працівників. З огляду на викладене, згода педагогічного працівника для проходження чергової атестації не потрібна.
Водночас, пунктами 3.15 та 3.16 Типового положення передбачено випадки, коли атестація може бути перенесена або відстрочена. Зокрема, атестація працівника може бути перенесена на один рік у разі його тривалої непрацездатності або при переході у рік проведення чергової атестації на роботу до іншого навчального закладу та з інших поважних причин. Чергова атестація педагогічних працівників, які поєднують роботу з навчанням у вищих навчальних закладах за напрямами (спеціальностями) педагогічного профілю, за їх згодою може бути відстрочена до закінчення навчання.

Запитання:  Чи повинен педагогічний працівник подавати заяву до атестаційної комісії для проходження чергової атестації?

Відповідь: Ні, не повинен. Відповідно до пункту  3.1 Типового положення, керівник закладу щорічно до 10 жовтня подає до атестаційної комісії списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації.
Подавати заяву до атестаційної комісії педагог може у таких випадках:
•        для позачергової атестації з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) (п.1.8. Типового положення);
•        якщо він, включений до списку осіб, які підлягають черговій атестації, то має право подати до атестаційної комісії заяву про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) (абзац 2 п. 3.1. Типового положення).
•        у разі необхідності перенесення строку атестації (п. 3.1. Типового положення).

Запитання: Чи зобов’язаний педагогічний працівник подавати на розгляд атестаційної комісії  друковані праці, папки з досвідом роботи, мультимедійні презентації тощо?

Відповідь: Ні, не зобов’язаний. Типове положення про атестацію не містить вимоги про необхідність підготовки педагогом друкованих праць, папок з досвідом роботи, мультимедійних презентацій тощо. Педагогічний працівник тільки за власною ініціативою має право на засіданні атестаційної комісії давати усні та письмові  пояснення, подавати додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності (п. 3.6. Типового положення).

Відповідно до п. 5.2. Типового положення необхідність наявності власних методичних   розробок,   які   пройшли   апробацію   та    схвалені науково-методичними   установами   або  професійними  об’єднаннями викладачів  професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти, передбачено для педагогів, які претендують на присвоєння педагогічного звання “викладач-методист”, “учитель-методист”, “вихователь-методист”, “практичний психолог-методист”, “педагог-організатор-методист”, “керівник гуртка-методист”.

Запитання: Які вимоги до присвоєння педагогічного звання «старший викладач»? Чи потрібно мати для цього друковані роботи? Чи може атестаційна комісія відмовити в присвоєнні цього звання, мотивуючи їх відсутністю?

Відповідь: Відповідно до пункту 5.3 Типового положення, педагогічне звання «старший викладач» може присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційні категорії «спеціаліст вищої категорії» або «спеціаліст першої категорії» та досягли високого професіоналізму в роботі, систематично використовують передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу іншим педагогічним працівникам.
У Типовому положенні не міститься вимоги про необхідність підготовки претендентом на присвоєння педагогічного звання «старший викладач» друкованих праць з теорії та методики організації навчально-виховного процесу або з інших питань.
Необхідно враховувати також, що Типове положення не передбачає подання педагогічним працівником до атестаційної комісії заяв про присвоєння педагогічного звання. Присвоєння педагогічних звань здійснюється лише за поданням керівника або педагогічної ради навчального закладу.Запитання: Чи повинні  викладачі, які атестуються на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню  «викладач-методист» готувати кожні п’ять років нові методичні розробки?

Відповідь:  Типовим положенням передбачено присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам, які досягли високих показників у роботі. Зокрема, пунктом 5.2 Типового положення визначено, що педагогічне звання  «викладач-методист» може присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», здійснюють науково-методичну і науково-дослідну діяльність, мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об’єднаннями викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти.
Вимога про обов’язкову підготовку власних методичних розробок педагогічними працівниками, які атестуються на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню, Типовим положенням не передбачена. Тобто, атестаційною комісією при атестації викладача, який має педагогічне звання «викладач-методист» і у міжатестаційний період не підготував нових методичних розробок, може бути прийнято рішення про його відповідність раніше присвоєному педагогічному званню, якщо він продовжує здійснювати науково-методичну і науково-дослідну діяльність, але не запровадив нових методичних розробок, які були б схвалені науково-методичними установами.Запитання: Чи зберігається кваліфікаційна категорія за педагогом, який переходить на іншу педагогічну посаду? Якщо так, то на який термін? На яку категорію можна претендувати при наступній атестації?

Відповідь: за педпрацівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації. Така норма застосовується з дня набрання чинності змін до Типового положення, тобто з 23 січня 2012 року.
Під час наступної чергової атестації атестаційна комісія може прийняти рішення про відповідність кваліфікаційній категорії, яку працівник мав за результатами попередньої атестації, про зниження кваліфікаційної категорії або про підвищення кваліфікаційної категорії. Головним критерієм при цьому має бути відповідність працівникам вимогам, встановленим пунктами 4.3. – 4.6. Типового положення.Запитання: Чи обов’язкове дотримання послідовності у встановлення тарифних    розрядів ?

Відповідь: Типове положення не містить вимоги про послідовність у присвоєнні тарифних розрядів.
Відповідно до пункту 4.11. Типового положення, при встановленні тарифного розряду враховуються освітній рівень працівника, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

Запитання: Чи може педагогічний працівник атестуватися за двома посадами одночасно:  викладач та майстер виробничого навчання ? Як оформити атестаційний лист у такому випадку?


Відповідь: Відповідно до пункту 3.18 Типового положення, при суміщенні працівниками педагогічних посад в одному навчальному закладі їх атестація здійснюється з кожної із займаних посад.
Атестація педагогічних працівників здійснюється, як правило, один раз на п’ять років. Педагогічний працівник, який у рік чергової атестації суміщає педагогічні посади, тобто поряд з своєю основною роботою виконує додаткову роботу за іншою педагогічною посадою, проходить атестацію з кожної із займаних посад.
Типовим положенням передбачено також, що за заявою працівника або за поданням керівника чи педагогічної ради начального закладу може проводитися позачергова атестація. Тобто, атестація працівника, який суміщає педагогічні посади, може проводитися, як одночасно, так і в різні терміни.
Доцільно синхронізувати атестаційні процедури працівника, який обіймає дві або більше посад у одному навчальному закладі, проводячи їх одночасно.
На педагогічних працівників, які суміщають педагогічні посади, атестаційні листи оформляються окремо на відповідність кожній із займаних посад.Запитання: Чи передбачені Типовим положенням випадки, коли при переході педагогічного працівника з однієї посади на іншу кваліфікаційна категорія не зберігається?

Відповідь: Так. Кваліфікаційна категорія не зберігаються за педагогічним працівником, який переходить працювати на посаду, на якій не передбачено присвоєння кваліфікаційних категорій, зокрема на посаду керівника гуртка, секції, студії, іншої форми гурткової роботи; майстра виробничого навчання; культорганізатора; акомпаніатора; екскурсовода; інструктора з туризму; помічника директора з режиму, старшого чергового з режиму, чергового з режиму у загальноосвітніх школах та професійних училищах соціальної реабілітації; асистента вчителя-реабілітолога; завідувача та консультанта психолого-медико-педагогічної консультації.
Згідно з пунктом 4 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 № 102, посадові оклади встановлюються керівниками навчальних закладів на основі діючих тарифних розрядів працівників відповідної кваліфікації з наступною атестацією.
При встановленні тарифного розряду враховуються освітній рівень працівника, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.
Як правило, педагогічному працівнику, який на попередній посаді за результатами атестації мав кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», при переході на посаду, на якій не передбачено присвоєння кваліфікаційних категорій, встановлюється найвищий тарифний розряд, передбачений на цій посаді. Наприклад, педагогу, який мав кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», при переході на посаду керівника гуртка керівник навчального закладу до наступної атестації має встановити найвищий тарифний розряд, передбачений на цій посаді.
У разі відновлення працівником роботи на посаді, на якій йому присвоювалися кваліфікаційні категорії, зберігається кваліфікаційна категорія, яку педагогічний працівник мав за результатами останньої атестації на цій посаді.
Запитання: Які відомості вносяться до атестаційного листа для внесення результатів атестації педагогічних працівників закладу освіти?
Відповідь: На педагогічного працівника, який проходить атестацію, атестаційна комісія оформлює атестаційний лист. Так визначено пунктом 3.15 Типового положення про атестацію педагогічних працівників.
 Три факти про атестаційний лист:
        має затверджену (а отже й незмінну) форму,
        форма атестаційного листа наведена в додатку до Типового положення про атестацію,
        після атестації існує у двох примірниках:
– перший — в особовій справі педагогічного працівника
– другий — у педагога, який атестований.


Запитання: Яким вимогам має відповідати викладач, щоб атестаційна комісія ухвалила рішення про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»?


Відповідь: Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» присвоюють атестаційні комісії ІІ (ІІІ) рівня. Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічних працівників при присвоєнні їм кваліфікаційних категорій визначені в пунктах 4.3–4.6 Типового положення про атестацію педагогічних працівників.
 Спеціаліст вищої категорії:
· - має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра),
·-  забезпечує засвоєння учнями/вихованцями навчальних програм,
--формує в учнів/вихованців навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці,
-- активно впроваджує форми та методи організації освітнього процесу, що сприяють максимальній самостійності навчання учнів/вихованців,
-- володіє широким спектром стратегій навчання застосовує нестандартні форми проведення уроку, 
·- знає: основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології ,  теоретичні основи та сучасні досягнення науки з навчального предмета, який викладає, 
в- використовує:   методи компетентнісно-орієнтованого підходу, диференційований та індивідуальний підхід до учнів/вихованців,  ІКТ, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі, 
в -володіє: технологіями творчої педагогічної діяльності, враховуючи особливості навчального матеріалу та здібності учнів/вихованців, інноваційними освітніми методиками і технологіями, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи, активно й ефективно застосовує їх та поширює у професійному середовищі,  ораторським мистецтвом,        лаконічно, образно і виразно подає матеріал,  удосконалює свій професійний рівень, постійно упроваджує перспективний педагогічний досвід в освітній процес, продукує оригінальні, інноваційні ідеї, вносить пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу у закладі, обізнаний з основними нормативно-правовими актами в галузі освіти;
· - уміє:  розв’язувати педагогічні проблеми,  аргументувати свою позицію,  встановлювати контакт з учнями/вихованцями, батьками, колегами, є авторитетом для них, дотримує педагогічної етики, моралі.
 Зауважте!
Викладачі без повної вищої освіти можуть бути атестовані на вищу категорію:
після отримання відповідної повної вищої освіти або за наявності стажу роботи на педагогічній посаді не менш як 8 років.

Запитання: Чи може атестаційна комісія одночасно присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «викладач-методист»?


Відповідь: Педагогові, якому за результатами атестації присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», атестаційна комісія може одночасно присвоїти педагогічне звання «викладач-методист» за умови надходження до атестаційної комісії подання та відповідності працівника вимогам, установленим пунктом 5.2 Типового положення про атестацію педагогічних працівників.
Присвоєння кваліфікаційних категорій педпрацівникам за результатами атестації здійснюється послідовно (лист МОН України від 14.04.2016 № 2/1-13-690-16).
Строків проходження атестації з метою присвоєння педагогічних звань не визначено у Типовому положенні про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН від 06.10.2010 № 930). Тому атестаційна комісія має розглянути подання про присвоєння працівнику педагогічного звання та прийняти відповідне рішення, незалежно від строку проходження атестації такого працівника.
 Атестаційна комісія може приймати таке рішення одночасно із присвоєнням працівнику кваліфікаційної категорії.

Запитання: Які вимоги встановлено при присвоєнні тієї чи іншої кваліфікаційної категорії?

 

Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічних працівників при присвоєнні їм кваліфікаційних категорій
Кваліфікаційна категорія
Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації працівника
Спеціаліст
·         має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)
·         здатний забезпечувати засвоєння учнями (вихованцями) навчальних програм
·         знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології
·         знає теоретичні основи та сучасні досягнення науки з навчального предмета, який викладає
·         використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси у навчально-виховному процесі
·         уміє розв′язувати педагогічні проблеми уміє встановлювати контакт з учнями (вихованцями), батьками, колегами
·         дотримується педагогічної етики, моралі
Спеціаліст другої категорії
·         має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)
·         здатний забезпечувати засвоєння учнями (вихованцями) навчальних програм
·         знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології
·         знає теоретичні основи та сучасні досягнення науки з навчального предмета, якийвикладає
·         використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів (вихованців)
·         використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси у навчально-виховному процесі
·         постійно вдосконалює свій професійний рівень
·         володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи та ефективно застосовує їх
·         упроваджує інноваційні технології у навчально-виховному процесі
·         обізнаний з основними нормативно-правовими актами у галузі освіти
·         уміє розв′язувати педагогічні проблеми
·         уміє встановлювати контакт з учнями (вихованцями), батьками, колегами, є авторитетом для них
·         дотримується педагогічної етики, моралі
Спеціаліст першої категорії
·         має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)
·         здатний забезпечувати засвоєння учнями (вихованцями) навчальних програм
·         формує в учнів (вихованців) навички самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці
·         знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології
·         знає теоретичні основи та сучасні досягнення науки з навчального предмета, який викладає
·         лаконічно, образно і виразно подає матеріал
·         використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів (вихованців)
·         володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів (вихованців)
·         використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси у навчально-виховному процесі
·         постійно вдосконалює свій професійний рівень
·         володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи та ефективно застосовує їх
·         впроваджує інноваційні технології, передовий педагогічний досвід у навчально-виховному процесі
·         використовує методи компетентністно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу
·         обізнаний з основними нормативно-правовими актами у галузі освіти
·         уміє розв′язувати педагогічні проблеми
·         уміє аргументувати свою позицію та володіє ораторським мистецтвом
·         уміє встановлювати контакт з учнями (вихованцями), батьками, колегами, є авторитетом для них
·         дотримується педагогічної етики, моралі
Спеціаліст вищої категорії
·         має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)
·         здатний забезпечувати засвоєння учнями (вихованцями) навчальних програм
·         формує в учнів (вихованців) навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці
·         активно впроваджує форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів (вихованців)
·         володіє широким спектром стратегій навчання
·         застосовує нестандартні форми проведення уроку
·         знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології
·         знає теоретичні основи та сучасні досягнення науки з навчального предмета, який викладає
·         лаконічно, образно і виразно подає матеріал
·         використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів (вихованців)
·         володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів (вихованців)
·         використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси у навчально-виховному процесі
·         постійно вдосконалює свій професійний рівень
·         володіє інноваційними освітніми методиками і технологіями, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи, активно й ефективно застосовує їх та поширює у професійному середовищі
·         упроваджує передовий педагогічний досвід у навчально-виховному процесі
·         продукує оригінальні, інноваційні ідеї
·         використовує методи компетентністно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу
·         вносить пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі
·         обізнаний з основними нормативно-правовими актами у галузі освіти
·         уміє розв′язувати педагогічні проблеми
·         уміє аргументувати свою позицію та володіє ораторським мистецтвом
·         уміє встановлювати контакт з учнями (вихованцями), батьками, колегами, є авторитетом для них
·         дотримується педагогічної етики, моралі
 Присвоєння кваліфікаційної категорії є підставою для зміни розміру ставки заробітної плати (посадового окладу) педагогічного працівника.Запитання: Якими є вимоги для присвоєння педагогічних звань?

Відповідь: Умови та порядок присвоєння педагогічних звань визначені в розділі V Типового положення. Педагогічні звання присвоюють атестаційні комісії відповідних органів управління освітою.На відміну від кваліфікаційних категорій, педагогічні звання присвоюють фактично за особисті досягнення та заслуги того чи того працівника. При цьому неприпустимі будь-яка дискримінація та упереджене ставлення до осіб, яких атестують.
Критеріями для присвоєння педагогічних звань є відповідність працівника вимогам, встановленим пунктами 5.2–5.6 Типового положення
Працівник, який має педагогічне звання та відповідає встановленим вимогам, під час чергової атестації атестується на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню. У такому разі достатньо продовжувати використовувати в практичній діяльності апробовані методичні розробки та запроваджувати перспективні освітні методики.
Атестаційна комісія не має права вимагати від такого працівника нові методичні розробки.
Зауважте, що присвоєння педагогічного звання є підставою для зміни розміру ставки заробітної плати (посадового окладу) педагогічного працівника.

Запитання: Кому потрібна позачергова атестація педагогів?

Відповідь: Чергова атестація педагогічних працівників є обов’язковою. Всебічне комплексне оцінювання діяльності кожного педагога відбувається кожні 5 років. Водночас є позачергова атестація. Як можна визначити з пункту 1.9 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затв. наказом МОН України від 06.10.2010 № 930, позачергова атестація настає за бажанням: а) педагогічного працівника; б) адміністрації/педагогічної ради навчального закладу.
 Документи для позачергової атестації   
  Якщо педагогічний працівник хоче підвищити кваліфікаційну категорію (тарифний розряд), то він подає заяву про позачергову атестацію. У ній він вказує: 
- кваліфікаційну категорію, на яку претендує;
- дату й результати попередньої атестації;
- заклад, напрям і дату підвищення кваліфікації.
подання
 Якщо позачергову атестацію педпрацівника розпочинає керівник/педагогічна рада навчального закладу, оформлюють відповідне подання.
 Зауважте!
Позачергова атестація задля присвоєння педагогічного звання відбудеться лише за поданням керівника чи педагогічної ради навчального закладу. Від педагога заява не потрібна.
Атестаційна комісія ознайомлює педагогічного працівника зі змістом подання. У ньому має бути вказано на причини позачергової атестації.
 Наприклад:
- високий/низький рівень навчально-виховної роботи;
- високий професіоналізм у роботі;
- пасивність у методичній роботі та зниження рівня професійної майстерності 
- накладення дисциплінарної відповідальності, стягнень тощо.
 Подання готують на підставі:
- документів про вивчення стану роботи педагогічного працівника
- даних порівняння професійної результативності у міжатестаційний період.

  
Запитання: Чи існують визначені  строки позачергової атестації 

Відповідь: До позачергової атестації, мета якої — підвищення кваліфікаційної категорії, не допустять раніше ніж через 2 роки після присвоєння працівникові попередньої кваліфікаційної категорії.
Приміром
Якщо педагогу  кваліфікаційну категорію присвоєно у квітні 2017 року, то він зможе подати заяву на позачергову атестацію у 2019 році. Одначе таке обмеження в строках не поширюється на працівників, які в міжатестаційний період:
· підготували переможців:
– III етапу всеукраїнських або міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів;
– III етапу всеукраїнських або міжнародних спортивних змагань;
– всеукраїнського конкурсу-захисту н.-д. робіт учнів-членів МАН.
·      - перемогли чи стали лауреатами конкурсів фахової майстерності, організованих центральними органами виконавчої влади
 мають наукові ступені, вчені або почесні звання, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем, ученим (почесним) званням.
Так само без обмежень у строках проводять позачергову атестацію, якщо:
ü необхідно присвоїти педагогічне звання
ü перевірити на «профпридатність» у разі зниження рівня професійної діяльності.

Запитання: Як визначається відповідність педагогічного працівника кваліфікаційній категорії?

Відповідь: Кваліфікаційні категорії педагогічним працівникам  навчальних закладів присвоюють лише за результатами атестації. При цьому враховують вимоги, які встановлені до рівня професійної підготовки та кваліфікації цих працівників. Розглянемо, які саме.
Атестацію педагогічних працівників проводять відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930.
Кваліфікаційні категорії педагогічним працівникам, як і педагогічні звання, можуть присвоювати під час:
- чергової атестації; 
- позачергової атестації.
Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно. Встановлено мінімальний строк підвищення кваліфікаційної категорії: не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.
Зауважте!
 Зазначена норма не поширюється  на педагогічних працівників, які:
• в міжатестаційний період підготували переможців III етапу всеукраїнських або міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи спортивних змагань; всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук;
• стали переможцями або лауреатами конкурсів фахової майстерності, організованих центральними органами виконавчої влади;
• мають наукові ступені, вчені або почесні звання (якщо їх діяльність за профілем збігається з науковим ступенем, званням).
Ця ж категорія педагогічних працівників може бути атестована без додержання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій.

Немає коментарів:

Дописати коментар