Вітаю вас у віртуальному методичному кабінеті!
УВАГА! 23 БЕРЕЗНЯ 2023 РОКУ ВІДБУДЕТЬСЯ ЗАКЛЮЧНЕ ЗАСІДАННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ НАШОГО УЧИЛИЩА

Робота методичних комісій 
          Основна організаційна форма методичної роботи в училищі – методичні комісії, які допомагають педагогам удосконалювати форми і методи навчання і виховання учнів. Діяльність методичних комісій безпосередньо впливає на підвищення якості  навчання і виховання учнів, ефективність застосування сучасних форм і методів навчання; професійний ріст і методичну майстерність педагогічних працівників; впровадження досягнень педагогічної науки і передового досвіду в навчально-виховний процес.

                 Методичні комісії створюються при наявності трьох або більше викладачів, майстрів виробничого навчання предмета (професії) або споріднених предметів (груп професій). Склад методичної комісії визначається на навчальний рік наказом директора. За рекомендацією педагогічної ради, цим же наказом призначаються голови методичних комісій з числа більш досвідчених викладачів, майстрів в/н, які мають вищу освіту і досвід педагогічної роботи.
Засідання методичних комісій проводяться щомісяця.
Керівники закладу є членами методичних комісій відповідно до профілю викладацької діяльності або професії.
  
Основні завдання методичної комісії

Вивчення змісту навчальних планів і програм та внесення пропозицій щодо їх удосконалення;
 Обговорення переліків навчальних робіт, планів виробничого навчання, комплексних контрольних завдань для проведення поетапної кваліфікаційної атестації;
-      Розгляд змісту і результатів проведення перевірних і кваліфікаційних пробних робіт;
-    Моніторинг навчальних досягнень учнів з предметів і професій; аналіз стану і результатів навчально-виховного процесу, результатів методичної роботи педагога;
-      Розробка заходів з підвищення якості навчання і виховання учнів;
-  Вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, ППД, аналіз результатів цієї роботи;
-   Обговорення заходів з комплексного методичного забезпечення навчально-виробничого процесу, методичних рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів, створення засобів навчання;
-      Обговорення планів позаурочної роботи з учнями з предмета, предметних тижнів, олімпіад тощо;
-       Огляди методичної літератури, фахових видань;
-   Обговорення підготовлених методичних матеріалів, відкритих уроків та позаурочних заходів;
-    Творчі звіти викладачів та майстрів в/н про роботу над обраною методичною темою (обов’язково тих, хто атестується);
-        Обговорення питань про роботу з обдарованими учнями;
-    Аналіз результатів діагностичних заходів,  державної кваліфікаційної атестації учнів, проведення поетапної кваліфікаційної атестації;
-      Доведення до відома інформації про результати участі у роботі обласних заходів НМЦ ПТО;
-         Вивчення практики роботи виробничих підприємств;
-        Виявлення, вивчення, узагальнення передового педагогічного досвіду;
-   Організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам; організація взаємовідвідування уроків, відкритих уроків та їх обговорення;
-         Організація самоосвітньої роботи членів комісії.

Голова методичної комісії 
               

Права й обовязки  
1. Керівник методичної комісії призначається адміністрацією навчального закладу або вибирається її членами серед педагогів, які мають вищу чи І кваліфікаційні категорії, педагогічні звання, володіють методами діагностування стану професійної підготовки викладачів, вміють організовувати і проводити дослідно – експериментальну роботу з педагогами і користуються авторитетом у колективі.
2.  Складає план роботи методичної комісії на навчальний рік, що включає проведення засідань комісії і  роботу педагогів між засіданнями.
3.  Організовує первинну навчально-методичну роботу членів методичної комісії.
4. Організовує проведення відкритих уроків, позаурочних заходів, семінарів, конференцій тощо.
5. Відповідає за індивідуальну роботу з педагогами щодо пошуку шляхів подолання певних проблем.
6. Проводить діагностику результативності педагогічної діяльності членів методичної комісії.
7.  Бере участь у підготовці та проведенні атестації педагогів.
8.  Відповідає за своєчасне впорядкування документації про роботу та проведені заходи.
9.  Оформлює протоколи засідань методичної комісії.


     Планування роботи методичної комісії
        При плануванні слід враховувати загальні вимоги до організації навчальної роботи в ПТНЗ, навчальні заходи, контингент учнів, необхідність
надання конкретної методичної допомоги майстрам і викладачам.
План складається на поточний навчальний рік і може включати наступну інформацію та розділи:
-         єдина методична тема ПТНЗ;
-         методична тема методичної комісії;
         -        склад методичної комісії
           Інформація про діяльність методичної комісії відображається у 
            
Журналі обліку роботи методичної комісії
ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО ПЛАНУ РОБОТИ МЕТОДКОМІСІЙ

1. Вивчення змісту навчальних планів і програм, ознайомлення з інструктивно-методичними листами, розробка заходів з їх реалізації.
2.     Обговорення плану роботи методкомісії на навчальний рік.
3.     Творчий звіт педагогів, схвалення досвіду роботи.
4.     Про роботу з педкадрами щодо результативності їхньої післядипломної освіти.
5.     Про стан інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу предметів циклу.
6.     Передовий педагогічний досвід: ознайомлення, вивчення, опрацювання, узагальнення, представлення на методкомісії.
7.     Результати інноваційної діяльності.
8.      Про результати обласних олімпіад, конкурсів профмайстерності.
9.      Методика організації роботи з обдарованими учнями.
10.  Обговорення методичного забезпечення проведення державної кваліфікаційної атестації.
11.  Огляд методичної літератури на допомогу викладачам .
12.  “Скарбнички” передового досвіду.
13.  Запровадження в навчальний процес активних форм і методів навчання і виховання, сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
14.  Комплексно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу предметів циклу.
15.  Вивчення і запровадження в практику навчання і виховання результатів науково-педагогічних досліджень, методичних рекомендацій.
16.  Розвиток педагогічної творчості.
17.  Робота над індивідуальною методичною темою.
18.  Позакласна робота з предметів циклу.
19.  Обговорення результатів загальноучилищного контролю.
20.  Організація роботи по забезпеченню міжпредметних зв’язків, взаємозв’язку  загальноосвітньої і професійної підготовки учнів.
21.  Аналіз стану і результатів навчально-виховного процесу, якості знань, рівня вихованості учнів.
22.  Підготовка до педагогічних читань, конференцій.
23.  Організація роботи з розвитку технічної творчості учнів у процесі навчання.
24.  Про підсумки роботи із самоосвіти.
25.  Формування навичок самоконтролю учнів у процесі вивчення предметів циклу.
26.  Види і зміст самостійної роботи учнів.
27. Робота з невстигаючими учнями.
28.  Моніторинг навчальних досягнень успішності учнів за І, ІІ семестр.
29.   Методика проведення практичних та лабораторних робіт.

Орієнтовний перелік методичних проблем,
над якими може працювати методична комісія, педагог ПТНЗ

1.     Реалізація диференційованого  навчання. Пошук оптимальних варіантів.
2.     Формування в учнів стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності.
3.     Створення психолого-педагогічних умов для самореалізації учнів на уроках.
4.      Впровадження  нових технологій навчання і виховання.
5.     Формування вмінь самостійної роботи учнів у процесі навчання.
6.     Розвиток пізнавальної самостійності і творчих здібностей учнів.
7.     Реалізація міжпредметних зв’язків.
8.     Розвиток розумових здібностей учнів.
9. Організація індивідуального навчання як умова підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
10. Формування ключових компетентностей учнів засобами навчального предмета.
11. Впровадження засад дослідницької діяльності учнів на уроках і в позаурочний час.
12. Реалізація прийомів особистісно орієнтованого навчання.
13. Робота з різними джерелами інформації як засіб активації пізнавальної діяльності учнів.
14. Формування в учнів навчальних і самосвітніх умінь як умова соціалізації учня.      Мета відкритих уроків, по-перше, в ознайомленні педагогічного колективу з ефективним використанням традиційних методів навчання і досягнутими при цьому результатами і, по-друге, в демонстрації нових раціональних методів проведення окремих елементів уроків, опробуваних викладачем або майстром, для їх популяризації.
          
          Всі відкриті уроки можуть бути поділені на дві групи:
-        уроки, що демонструють прийоми і методи роботи викладача у  вирішенні однієї з конкретних дидактичних або виховних задач;
-        уроки, що демонструють досвід викладача у вивченні з учнями конкретної теми програми.
Бажано, щоб відкриті уроки теоретичного навчання проводилися у першій половині дня, а з виробничого навчання у першу зміну, щоб підвищити їх ефективність.

План уроку розглядається методичною комісією, роздається запрошеним на урок, або розміщується в методичному кабінеті.
   Перед початком уроку за відсутності учнів заступник директора, старший майстер або голова методичної комісії інформує присутніх про мету і задачі уроку, особливості групи.


     Обговорення уроку проводиться в день проведення відкритого уроку, проводить його голова методичної комісії, або заступник директора і передбачає самоаналіз уроку викладачем, обмін  думками присутніх.                   Обговорення має бути діловим, різнобічним, критичним і головне доброзичливим. В кінці обговорення оцінюється зміст методів роботи педагога, звертається увага на позитивні і негативні моменти уроку і доцільність застосування окремих методів у практиці роботи всіх педагогів навчального закладу.

Оформлення протоколів засідань методичних комісій

Протокол – це офіційний документ, який відображає процес і результати роботи колегіальних органів, проведення різних нарад, засідань, обговорень тощо.
Протокол містить номер, дату, того, що протоколюється: збори, нарада, засідання; відомості про присутніх, записується їх кількість або перераховуються прізвища та ініціали; порядок денний.
Текст протоколу може складатися з одного або кількох розділів, кожен з яких ділиться на три частини, що починаються словами: Слухали; Виступили; Постановили (Ухвалили). Після цих слів ставиться двокрапка.
У протоколі відбивається весь хід засідань, точно і повно (але не докладно), записується непрямою мовою кожне повідомлення і виступ.
Рішення є організаційною реакцією на проблему, приймається через вибір певного курсу дій на основі усвідомлення мети, завдань, засобів їх досягнення, способу дій за наявних умов.
У загальному вигляді рішення повинне:
·        Охоплювати головні завдання, засоби, послідовність виконання завдань;
·        Встановлювати пріоритетний напрямок, на якому слід зосередити зусилля за наявних можливостей;
·        Виробляти основні заходи для забезпечення виконання поставлених завдань;
·        Визначати завдання виконавцям і порядок взаємодії між ними.
Кожен пункт рішення повинен формулюватися чітко з конкретним визначенням завдань, змісту роботи, виконавців, реальних строків виконання.

Методична комісія майстрів виробничого навчання та викладачів спецдисциплін сфери послуг
Методична комісія майстрів виробничого навчання та викладачів швейного напрямку
Методична комісія майстрів виробничого навчання та викладачів спецдисциплін готельно-туристичного напрямку
Методична комісія майстрів виробничого навчання та викладачів спецдисциплін з професії Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, касир (в банку)
Методична комісія викладачів загальнопрофесійних предметів


Немає коментарів:

Дописати коментар